Rekrutacja do przedszkoli


Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 24 lutego 2023 r.

 Link do rekrutacji    https://przedszkola-kety.nabory.pl

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty, Burmistrz Gminy Kęty określił zarządzeniem nr 19/2023/B z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty:

 

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranego przedszkola.

Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci: 

na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko już uczęszczające (w tym samym przedszkolu), w terminie od 17 lutego do 23 lutego 2023 r.
na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce pierwszej preferencji, w terminie od 24 lutego do 16 marca 2023 r. do godz. 16.00 (wymagane wcześniejsze złożenie wniosku w systemie elektronicznym w terminie od 24 lutego do 15 marca 2023 r. do godz. 22.00), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

Wielodzietność rodziny kandydata (64 pkt); 
Niepełnosprawność kandydata (64 pkt);
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (64 pkt);
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (64 pkt);
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (64 pkt);
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (64 pkt);
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (64 pkt).
Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów określone zostały w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

Ad. 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Ad. 2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Ad. 6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ze zm.).      

Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria lokalne określone Uchwałą Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty:

Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (32 pkt.);
Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (16 pkt);
Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji (8 pkt);
Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym (4 pkt);
Dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji (2 pkt);
Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny (1 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

Ad. 1, 2, 5 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ad. 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka.

Ad. 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

Ad. 6 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęcie rodziny dziecka opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny.

link do strony https://kety.pl/aktualnosci/261ec8397658099d6438fd2b76b89bba.html